księgowość

Pełna księgowość – czym jest i kiedy obowiązuje przesiębiorcę?

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości. Właściciele firm mogą wybrać pomiędzy księgowością pełną a uproszczoną. Dla małych i średnich firm muszą zdecydować, którą formę księgowości prowadzić. Natomiast zarządzający dużymi firmami są zobowiązani prawem do prowadzenia księgowości pełnej. Mogą to robić np. z pomocą pełnej księgowości Wrocław.

Pełna księgowość jest skomplikowaną i zaawansowaną formą prowadzenia ksiąg handlowych. U jej podstaw leży przede wszystkim zaksięgowanie wszystkich operacji dokonywanych przez firmę oraz przechowywanie wszystkich dokumentów kupna i sprzedaży.

Kto korzysta z pełnej księgowości?

Na ten wariant rachunkowości mogą zdecydować się dobrowolnie właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Obowiązek prowadzenia księgowości pełnej mają:

  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • firmy, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły obrót co najmniej 2 000 0000 euro po przeliczeniu na złotówki w oparciu o średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Księgi rachunkowe w księgowości pełnej

Podstawą prawną w oparciu, o którą prowadzona powinna być pełna księgowość, jest ustawa o rachunkowości. Niezbędnym elementem tego rodzaju zarządzania finansami jest prowadzenie ksiąg rachunkowych tj.:

  • dziennik,
  • księga główna z zestawieniem obrotów i sald jej kont,
  • księgi pomocnicze z zestawieniem sald ich kont,
  • wykaz aktywów i pasywów.

Zaksięgowaniu podlegają: zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, źródła finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy w określonym czasie. Ze względu na konieczność prowadzenia podwójnego zapisu każdej operacji oraz sporządzania okresowych sprawozdań finansowych, bezpiecznie jest korzystać z profesjonalnych usług pełnej księgowości np. we Wrocławiu.

Rola i zastosowanie pełnej księgowości

Podstawowym zadaniem prowadzenia pełnej księgowości jest obliczenie podatku dochodowego należnego do zapłacenia. Dobrze prowadzona pełna księgowość we Wrocławiu spełnia funkcje: informacyjną, sprawozdawczą, analityczno-interpretacyjną i kontrolną. Dzięki temu zarządzający mają pełny obraz tego, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Pozwala ona na dokładną analizę stanu finansów firmy oraz ich bieżącą kontrolę, a tym samym precyzyjną kontrolę nad działalnością gospodarczą.

Czy można zrezygnować z pełnej księgowości?

Istnieje tylko jedna możliwość zrezygnowania z prowadzenia pełnej księgowości. Może to zrobić przedsiębiorca, który jedynie z powodu wysokości przychodu jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli przychody spadną poniżej 2 000 000 euro, jako właściciel możesz z niej zrezygnować. Należy pamiętać, że aby to zrobić musisz zamknąć księgi na koniec roku obrotowego, uzgodnić salda raz sporządzić sprawozdanie finansowe. Jeśli rezygnacja dotyczy działalności gospodarczej w postaci spółki jawnej lub partnerskiej, kierownik spółki winien przedłożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Oświadczenie powinno być złożone do 30 czerwca roku następnego po zakończonym roku obrotowym.